Het gebruik (inclusief bezoeken, inzien, bekijken, bekijken, enz.) de site afscm.org.fr onmiddellijk en zonder voorbehoud, de erkenning en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden (“CGU”) die van toepassing zijn op de site .

de afscm behoudt zich het recht voor om de CGUs te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, met name om rekening te houden met juridische, juridische, redactionele en/of technische wijzigingen. U dient daarom te verwijzen naar de online versie vanaf de datum van uw toegang tot de site.

Voor de eerste keer informeert LA afscm u dat afscm.org.fr deelneemt aan het Amazon EU partners-programma, een affiliate programma dat is ontworpen om sites in staat te stellen compensatie te verzamelen via het maken van links naar Amazon.fr.

1-intellectueel eigendom

Geen enkel element, zoals de redactionele inhoud of Foto's waaruit deze site bestaat, kan worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw uitgegeven, geladen, vervormd, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze, in elk medium, gedeeltelijk of zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van afscm, met uitzondering van strikt gebruik in het kader van de pers en met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten waarnaar wordt verwezen. Alleen privé kopiëren is toegestaan voor uw persoonlijke, particuliere en niet-commerciële gebruik op uw personal computer.

2-links naar andere sites

De verantwoordelijkheid voor de afscm kan niet worden gemaakt onder een site van derden waartoe u via de sites toegang zou hebben. We hebben geen middelen om de inhoud van deze sites van derden te beheersen die volledig onafhankelijk blijven van de afscm. Bovendien betekent het bestaan van een verband tussen deze site en een site van een derde geenszins dat ik op enigerlei wijze de inhoud van deze site en a fortiori het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, goedkeurt.

Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting van de site te voorkomen door een of meer “virussen”, “Trojaans paard” of een andere “parasiet” te maken.

Externe sites kunnen hyperlinks bevatten die naar deze site verwijzen. Afscm is in geen geval verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van dergelijke sites en de afscm onderzoekt, controleert, keurt of is niet verantwoordelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere items die op of via deze sites beschikbaar zijn.

3-product informatie

Alle informatie en foto's op producten waarnaar wordt verwezen op afscm.org.fr zijn niet contractueel. Alleen de informatie die op de specifieke sites van de handelaren wordt vermeld, verplicht hen volgens hun respectieve verkoopvoorwaarden.

De afscm kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout op de technische kenmerken die voor een product worden gegeven.

4-uw persoonsgegevens

De afscm als verantwoordelijke voor de verwerking op de site maakt geen van uw persoonsgegevens bekend die u aan derden doorgeven.

Welke gegevens? Voor welk doel?

Persoonsgegevens verzameld via de site

U alleen persoonlijke gegevens over u verzenden via opmerkingen en het contactformulier.

Als u persoonlijke gegevens deelt, wordt deze alleen verwerkt om zo effectief mogelijk te reageren op uw verzoeken.

Persoonsgegevens verzameld via navigatie op de site

Bij het browsen op de site verzamelt afscm, via zijn servers, de volgende gegevens:

  • Het IP-en/of MAC-adres van uw apparaat;
  • Het type van uw Terminal;
  • De versie van uw navigatiesoftware;
  • Uw geograpgische gegevens;

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt zodat de website afscm.org.fr uw apparaat kan worden weergegeven. Deze behandeling is gebaseerd op de noodzaak om deze te implementeren voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de bezoeker partij is, namelijk de gebruiksvoorwaarden van de site.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de bijbehorende cookies zoals hieronder beschreven, kan de afscm ook gegevens verzamelen over uw surfgedrag op de site via deze cookies, tijdens het browsen de verschillende pagina's en inhoud van de gegevens site, zoals de bezochte pagina's of de weergegeven inhoud.

Deze browsegegevens worden verzameld en verwerkt om het publiek van de pagina's en de inhoud van de site te meten. Deze behandeling is gebaseerd op het rechtmatige belang van de behandelings Manager, dat is om de aanwezigheid van de site beter te begrijpen.

Zodra deze doelen zijn bereikt, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van, de gewijzigde wet op de wet en vrijheden 78-17 van 6 januari 1978, bekend als de computer Law and vrijheden Act, en de verordening (EU) 2016/679 van het EuropeesParlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als “RGPD”, hebt u een recht op persoonlijke toegang, wijziging, correctie, verwijdering, verwijdering, verwijdering van gegevens, die u aangaat. U hebt ook het recht om richtlijnen op te stellen voor het lot van uw gegevens na uw overlijden en indien nodig om uw toestemming in te trekken. Tot slot heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, een recht op beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden die binnen het RGPD worden verstrekt.

Om uw rechten uit te oefenen, vraagt u deze eenvoudig aan op het contactadres op afscm.org.fr via de volgende link.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens die door de site worden uitgevoerd met de relevante toezichthoudende autoriteit.

Voor Frankrijk is deze toezichthoudende autoriteit de nationale Commissie voor informatietechnologie en vrijheden. Voor meer informatie over deze laatste en hoe u contact met hem opnemen, gaat u naar de website www.cnil.fr.

De site is niet bedoeld om vertrouwelijke informatie van u te ontvangen. Als gevolg hiervan, met uitzondering van de hierboven genoemde persoonsgegevens, zullen alle informatie, ongeacht de vorm-document, gegevens, grafiek, vraag, suggestie, concept, opmerking of andere-die u ons op de site zult meedelen, niet op enigerlei wijze vertrouwelijke gevallen. Als gevolg hiervan geeft de eenvoudige doorgifte door u ons het recht om deze te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of te verzenden met het oog op de verwerking van uw aanvraag.

Gebruik van cookies

Cookies verwijzen naar kleine computer bestanden die op de Terminal (bijv. computer, smartphone of Tablet) van een bezoeker worden gestort als onderdeel van hun bezoek of gebruik van de site. Hun toepassingen variëren van eenvoudige technische functie om navigatie naar het verzamelen van bezoekers voorkeuren gegevens mogelijk te maken of te vergemakkelijken om gepersonaliseerde advertenties te bieden.

Met uw toestemming zal de afscm.org.fr site waarschijnlijk cookies en/of andere gelijkwaardige technologieën gebruiken om uw browsen mogelijk te maken en te faciliteren, en om de afscm in staat te stellen het publiek van haar pagina's en inhoud te meten.

U bezwaar maken tegen het opslaan van deze cookies op uw apparaat, evenals het lezen van die cookies, met behulp van uw navigatiesoftware-instellingen. Zie de documentatie van deze software, de volgende links: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Google Chrome; Opera; Safari.

Cookies zullen binnen 2 maanden worden verwijderd.

5-aansprakelijkheidsbeperkingen

De afscm streeft ernaar om de beste mogelijkheden, de juistheid en de actualisering van de op de site verspreide informatie te waarborgen, en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de inhoud te corrigeren. De afscm kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid, bijwerking of volledigheid van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld.

Bezoekers en verkopers hebben nog steeds de eigenaar van de informatie die ze verstrekken. De afscm is van enige aansprakelijkheid voor valse uitspraken van een handelaar of gebruiker. De afscm behoudt zich het recht voor om tegen de handelaar of gebruiker in te schakelen in het geval van valse verklaringen die hem schaden. De handelaar en de gebruiker aanvaarden daarom de juridische en strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie, evenals de juridische en strafrechtelijke gevolgen die zouden resulteren in een geschil.

Dienovereenkomstig, en met uitzondering van directe schade als gevolg van grove of opzettelijke schuld van de afscm, verwerpt de afscm elke verantwoordelijkheid:

  • Voor onnauwkeurigheden, onnauwkeurigheden of omissies met betrekking tot informatie die op de site beschikbaar is;
  • Voor schade als gevolg van een frauduleuze inbreuk door een derde partij, resulterend in een wijziging van de informatie of items die op de site beschikbaar worden gesteld;
  • En meer in het algemeen voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs indien de afscm op de hoogte zou zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt door iemands toegang tot de site of het onvermogen om toegang te krijgen, het gebruik van de site, met inbegrip van eventuele schade of virussen die uw computerapparatuur of een ander eigendom kunnen infecteren, en/of krediet rechtstreeks van enige informatie rechtstreeks van de site Site.

Elementen van de site of een andere site worden aangeboden “in de huidige staat” zonder enige garantie van welke aard dan ook, impliciet of expliciet. De afscm biedt geen garantie, impliciet of expliciet, relatief, zonder beperking, tot hun marktwaarde of hun geschiktheid voor een bepaald doel.

6-beschikbaarheid van de website

U erkent dat het technisch onmogelijk is om de site vrij van gebreken te verstrekken en dat de afscm zich daar niet aan kan verbinden; defecten kunnen leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid van de site; en dat de werking van de site kan worden beïnvloed door gebeurtenissen en/of elementen die de afscm niet controleert, zoals transmissie middelen en communicatie tussen u en de afscm en tussen de afscm en andere netwerken.

De afscm en/of haar leveranciers kunnen de site geheel of gedeeltelijk wijzigen of onderbreken, om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de site. De afscm is niet verantwoordelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de site.

7-rechtsvoorschriften

De site en de inhoud ervan worden beheerst door het Franse recht, en eventuele geschillen met betrekking tot deze zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbanken.